Hệ Thống Phụ Bản Cốt Truyện

Hồi Đáo Tam Quốc > Cẩm nang > Hệ Thống Phụ Bản Cốt Truyện

Phụ bản chủ yếu là để người chơi vượt qua để nhận được kinh nghiệm, nguyên liệu cơ bản, Tường Hồn, Tường Quân Lệnh.

Vượt qua ải sẽ được đánh  giá theo mức sao. Khi được 3 sao có thể nhận thêm quà qua ải.

Vượt qua tất cả  các ải sẽ được chuyển sang Chương mới. Khi vượt qua Chương sẽ nhận được quà Chương, vượt qua Chương toàn 3 sao nhận thêm phần thưởng.

Phó bản là nơi trực tiếp nhận được Tiến Bậc Đan sau khi vượt ải.

hoidaotamquoc- phu ban cot truyen 1

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan