Hệ Thống Qua Ải Trảm Tướng

Hồi Đáo Tam Quốc > Cẩm nang > Hệ Thống Qua Ải Trảm Tướng

Khi  người chơi  đạt cấp độ 40 có thể mở tính năng này.

Cần đánh bại Võ Tướng NPC chỉ  định để có thể tiếp tục khiêu chiến ở mức tiếp theo.

Sau khi qua ải sẽ nhận được quà Qua Ải là Tiến Bậc Đan với số lượng  đáng kể và nhận thêm Huyền Thiết, Thần Mộc, Ma Ngọc.

Sau khi tiêu diệt hết các NPC sẽ được chuyển sang Chương khác để tiếp tục vượt ải.

Mỗi lần khiêu chiến sẽ tiêu hao 1 Quân Lệnh.

hoidaotamquoc- qua ai tram tuong

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan